วันที่ 15 มกราคม 2564 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 15 มกราคม 2564 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

15 มกราคม 2564


วันที่ 15 มกราคม 2564 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 15 มกราคม 2564 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ โดย นางเกศสุดา  ยั่งยืน ผจก.กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ น.ส.ทัศนีย์ เกตุภูงา พนักงานพัสดุ 7 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ โรงเรียนบ้านหัวโทนวิทยา  ตำบลหัวโทน  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์

เลื่อนขึ้นข้างบน