ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธาน เปิดโครงการกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มภาคี "ร้อย - สินธุ์" ประกอบไปด้วย กปภ.สาขาในสังกัดพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาโพนทอง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาสมเด็จ, สาขากุฉินารายณ์ และสาขากาฬสินธุ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธาน เปิดโครงการกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มภาคี "ร้อย - สินธุ์" ประกอบไปด้วย กปภ.สาขาในสังกัดพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาโพนทอง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาสมเด็จ, สาขากุฉินารายณ์ และสาขากาฬสินธุ์

03 เมษายน 2564


ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธาน เปิดโครงการกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มภาคี "ร้อย - สินธุ์" ประกอบไปด้วย กปภ.สาขาในสังกัดพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาโพนทอง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาสมเด็จ, สาขากุฉินารายณ์ และสาขากาฬสินธุ์

พิธีเปิด โดยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6เป็นประธาน

 

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธาน เปิดโครงการกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มภาคี "ร้อย - สินธุ์" ประกอบไปด้วย กปภ.สาขาในสังกัดพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาโพนทอง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาสมเด็จ, สาขากุฉินารายณ์ และสาขากาฬสินธุ์

 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธานพร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เปิดโครงการกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มภาคี "ร้อย - สินธุ์" ประกอบไปด้วย กปภ.สาขาในสังกัดพื้นที่ .ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาโพนทอง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาสมเด็จ, สาขากุฉินารายณ์ และสาขากาฬสินธุ์ ซึ่งในครั้งนี้ นำทีมโดย นายอาทิตย์ ต่างประโคน ผู้จัดการ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม สำหรับโครงการภาคีเครือข่ายฯ มีกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน

 

หลังจากนั้นมีการอบรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในสายงานต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น กองระบบจำหน่าย นำโดย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยทีมงานน้ำสูญเสีย งานมาตรวัดน้ำ งานแผนที่แนวท่อ (GIS) แลงานลูกค้าสัมพันธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการลดน้ำสูญเสีย, การใช้โปรแกรมด้านคำนวนณขนาดมาตรวัดน้ำ, การลงข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS), การดำเนินงานด้านงบประมาณในระบบจำหน่าย, การประชาสัมพันธ์กลุ่มไลน์แอดเพิ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ และการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า

 

ด้านกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้เน้นย้ำการเรียนรู้ด้านระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำประปา การตรวจวินิจฉัยระบบการผลิตน้ำประปาและการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เห็นกระบวนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

 

สำหรับกองบัญชีและการเงิน ได้ร่วมบรรยายในส่วนของประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ และงานด้านเอกสารประกอบเพื่อการทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้

 

นอกจากนี้ กองบริหารทั่วไป ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมให้ความรู้ด้านงานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน งานด้านทรัพยากรบุคคล และร่วมชี้แจงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โอกาสนี้ สมาชิกภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในช่วงกลางคืนวันที่ 1 เมษายน 2564 อย่างพร้อมเพรียง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน