กปภ.สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

22 เมษายน 2564


กปภ.สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดย นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต วัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในหน่วยงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้พูดคุยถึงรายละเอียดการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ และผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 ของเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการตรวจ wsp และติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ Video Presentation เพื่อใช้ในการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก  พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงาน และเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้างานและพนักงาน เพื่อให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ และกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 1/2564 ได้แก่นายนัฐพงศ์ สันยาย นายช่างเครื่องกล 6 สังกัดงานผลิต ซึ่งเป็นพนักงานผู้มีความมุ่งมั่น เสียสละมีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีน้ำใจต่อผู้ร่วมงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน