การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 พร้อมประชุมติดตามแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 พร้อมประชุมติดตามแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ประจำปี 2564

30 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 พร้อมประชุมติดตามแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ประจำปี 2564

วันนี้ ( 30 เมษายน 2564) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผจก.กปภ.สาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผช.ผจก.กปภ.สาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 โดย ผจก.ถ่ายทอดนโยบาย ประกาศเจตจำนงการบริหารและปฏิบัติงานด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นธรรม สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในองค์กร ให้ทุกสายงานนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และ ผจก.ได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เร่งซ่อมท่อแตก-รั่ว ปิดงานภายในกำหนด SLAการเร่งตรวจสอบมาตร 0 คิว การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และกำชับเรื่องมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covic-19 พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังกำชับงานผลิตดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้สะอาด ปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคในสถานีผลิตน้ำ พร้อมงานอำนวยการ งานจัดเก็บรายได้ สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำและบริการอื่น ๆผ่านระบบออนไลน์โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังสำนักงาน พร้อมกันนี้ยังได้มีการประชุมทบทวนเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ประจำปี 2564 เน้นย้ำเรื่องมาตรฐานการให้บริการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานข้อกำหนดของศูนย์ราชการสะดวก ทั้งนี้ได้ยังมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ WSP เพื่อติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ WSP ประจำปี 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน