การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เมษายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เมษายน 2564

02 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เมษายน 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564
 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดยนางสุกัญญา จินดามณี ผจก.กปภ.สาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามงานในแต่ละสายงาน สรุปปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้
 
1. งานผลิต ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหนองบัวแดง น.เกษตรสมบูรณ์ น.ภักดีชุมพล และรายงานระดับน้ำทุกวัน  ตรวจสอบบ่อบาดาลให้ใช้งานได้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดทำแผน 5ส  และจัดทำข้อมูล WSP ให้ครบทุก 11 หัวข้อ เพื่อเตรียมการตรวจประเมิน ในปี 2564 ให้ดำเนินการทำจาร์เทสต์เพื่อหาปริมาณสารเคมีที่หมาะสม และตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ กปภ.สาขา
 
2. งานอำนวยการ ให้ดำเนินการตรวจสอบหนี้ค้างชำระที่เกินกำหนด ให้ตรวจสอบอ่านมิเตอร์ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ทุก 10 วัน (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหนองบัวแดง น.เกษตรสมบูรณ์ น.ภักดีชุมพล และดำเนินการจัดประเภทผู้ใช้ให้ถูกต้อง 
 
3. งานบริการ ให้ดำเนินจัดทำแผนการลดน้ำสูญเสีย การทำ STEP TEST และดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมท่อประปาที่แตก/รั่ว อย่างเร่งด่วนเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย พร้อมให้จัดทำแผนจุดเสี่ยงที่น้ำขุ่นและมีกลิ่นบ่อยๆ เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนและจัดทำแผนเพิ่มในการโบว์น้ำ 
 
4. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดยนางสุกัญญา จินดามณี ผจก.กปภ.สาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงเป็นองค์กรโปร่งใส "ร่วมขับเคลื่อน กปภ.บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่อย่างยั่งยืน" เพื่อเป็นการแสดงพลังในการร่วมดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  พร้อมทั้งร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

 
เลื่อนขึ้นข้างบน