กรจ.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กรจ.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564

12 ตุลาคม 2564


กรจ.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) โดย กองระบบจำหน่าย (กรจ.) นำโดย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ 2565 พร้อมเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การปรับปรุงเส้นท่อ การเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ และการประพฤติดีไร้ซึ่งการทุจริตในการทำงาน ตลอดจนการรับนโยบายการดำเนินงานโครงการต่างๆ รวมถึงแผนการประชาสัมพันธ์ลูกค้า พร้อมได้ให้หัวหน้างานแต่ละสายงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและแผนงานประจำปี 2565 อีกทั้งได้เปิดพื้นที่ให้พนักงานในสังกัดได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล เสนอความเห็นต่างๆ เพื่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ ช่วงท้ายการประชุมได้ร่วมแสดงยินดีในโอกาส นางสาวนพมาศ กระโจม ได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ และนางสาวนภัสวรรณ อินทุยศ ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ ณ กองระบบจำหน่าย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน