กปภ.ชม.(พ) ประชุม สนทนายามเช้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ชม.(พ) ประชุม สนทนายามเช้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

12 ตุลาคม 2564


กปภ.ชม.(พ)  ประชุม สนทนายามเช้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

พนักงานและลูกจ้างในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมการประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.ของวันอังคาร ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

 

โดยในครั้งนี้ ผู้จัดการฯ อนุชา ได้แจ้งในที่ประชุมรับทราบ เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  กฎ กติกาในการปฏิบัติงานร่วมกัน ความรู้ภายในงาน ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ แนวคิดด้านการบริหารงาน การจัดทำแผนงานภายใต้กรอบตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๕ การบริหารงบประมาณ และแจ้งระเบียบข้อบังคับใหม่ เน้นเรื่องการแต่งกายสุภาพ และสวมใส่ผ้าไทยมาปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ติดตามงาน/การทำงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน และเน้นย้ำเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การยืมพัสดุฯ พร้อมทั้ง ได้ร่วมรับฟังปัญหาและผลการดำเนินงานจากแต่ละสายงาน เพื่อนำมาปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

 

ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ)

 

นายอนุชา ศิริบวรเดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่

 

และทีมงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน