การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

25 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน กปภ.สาขาอรัญประเทศ ตามแผนการล้างถังตกตะกอนประจำปี 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำในการอุปโภค - บริโภคน้ำประปาและมั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตประปาของ กปภ.สาขาอรัญประเทศได้มาตรฐานตามการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านระบบผลิตน้ำ ตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการจัดการน้ำสะอาด( Water Safety Plan: WSP) ในการผลิตน้ำประปา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน