ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ เรื่อง แจ้งผู้รับจ้างที่วางหลักประกันสัญญา ให้ดำเนินการขอถอนคืนหลักประกัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ เรื่อง แจ้งผู้รับจ้างที่วางหลักประกันสัญญา ให้ดำเนินการขอถอนคืนหลักประกัน

26 พฤศจิกายน 2564


ประกาศ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์  เรื่อง แจ้งผู้รับจ้างที่วางหลักประกันสัญญา ให้ดำเนินการขอถอนคืนหลักประกัน

                     
                            ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์  แจ้งให้คู่สัญญาทารับเงินค้ำประกันสัญญาคืน โดยการส่งจดหมายใบตอบรับEMSในประเทศ และมีผู้แทน/ผู้รับจ้าง ลงชื่อรับเอกสารแต่ไม่มาดำเนินการยื่นเอกสารขอคืนหลักประกันสัญญา ซึ่งเงินประกันสัญญามีอายุเกิน ๑๐ ปี ซึ่งพ้นภาระผูกพันตามสัญญาแล้วจำนวน ๑ ราย ดังนี้

                  ๑.นายธนนรินทร์ สมุทรคีรี      จำนวนเงิน    ๒,๕๕๙.๐๐ บาท
                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์  จึงใคร่ขอให้ผู้รับจ้างตามรายชื่อข้างต้นมายื่นเอกสารขอรับหลักประกันสัญญาคืน ภายใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากไม่มารับคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ จะนำหลักประกันสัญญา (เงินสด) นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
                  จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


                  ประกาศ ณ  วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๔

 
เลื่อนขึ้นข้างบน