การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประชุมแผนการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) และ Water is Life พร้อมซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำรองรับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประชุมแผนการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) และ Water is Life พร้อมซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำรองรับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น

20 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประชุมแผนการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) และ Water is Life พร้อมซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำรองรับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น

วันที่ 20 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมพร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมแผนการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) และ Water is Life การเฝ้าระวังดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งเพื่อให้มีน้ำเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และได้มอบหมายให้งานผลิตซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำรองรับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น
มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม
นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม และทีมงานผลิต กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน