กปภ.ข.6 เข้าร่วมวัดการรับรู้ของบุคลากรตามโครงการประเมิน ITA ของ กปภ.เขต ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 เข้าร่วมวัดการรับรู้ของบุคลากรตามโครงการประเมิน ITA ของ กปภ.เขต ประจำปี 2565

10 พฤษภาคม 2565


กปภ.ข.6 เข้าร่วมวัดการรับรู้ของบุคลากรตามโครงการประเมิน ITA ของ กปภ.เขต ประจำปี 2565

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้ นางมนทกานติ์ คมขาว ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป นำตัวแทนพนักงานในสังกัด กปภ.ข.6 เข้าร่วมประมวลผลการดำเนินงานในภาพรวมของ กปภ.เขต ตามเกณฑ์ประเมิน ITA (โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน : ITA) ประจำปี 2565 (ปีที่ 4) ในส่วนของการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของบุคลากรภายในสังกัด กปภ.ข.6 (Internal : IIT) จำนวน 40 คน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Ciso Webex) โดยการดำเนินงานของ คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. โดย ฝ่ายเลขานุการ (กองกำกับดูแลกิจการที่ดี :กกด) ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน