การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

13 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยนางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย เวลา 14.50 น.วันนี้(12 พฤษภาคม 2565)สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จลงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนบ้านบางคราม ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่เพื่อเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัด พร้อมด้วยนักเรียนและประชาชน เฝ้ารับเสด็จบริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านบางคราม เวลา 15.11 น. เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัด พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและพสกนิกรชาวจังหวัดกระบี่เฝ้ารับเสด็จ ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์การเรียนฯ และโครงการตามพระราชดำริ โดยเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 70 คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 6 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ปัจจุบัน ประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ ที่ผ่านมาแก้ไขโดยใช้โซลาร์เซลล์ทดแทน แต่ในช่วงฤดูฝน หรือช่วงที่ฝนตกชุก จะมีไฟฟ้าไม่เพียงพอ ต้องใช้แสงธรรมชาติในการเรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศ ส่วนคณิตศาสตร์ต่ำกว่าระดับประเทศเล็กน้อย ที่ผ่านมา จัดการเรียนการสอนโดยให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระวิเคราะห์ วางแผนการจัดการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตัวชี้วัด รวบรวมแนวข้อสอบเก่านำมาสอน และให้นักเรียนฝึกทำ เฉลยอธิบายข้อสอบโดยละเอียด พร้อมส่งเสริมด้านจริยธรรมแก่นักเรียนทุกชั้นปี และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จัดการสอนแบบกลุ่มย่อย กลุ่ม 1 เรียนที่สำนักสงฆ์บ้านเขาข้าว กลุ่มที่ 2 เรียนที่ศาลาตลาดนัดบ้านแผ่นดินเสมอ โดยสลับชั้นเรียน ชั้นเว้นชั้นจากการเรียนกลุ่มย่อยครูจะไปตรวจใบงานที่บ้าน กิจกรรมฝึกอาชีพให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทั้งการตัดผมชาย และแกะสลักผลไม้ จากผลการประเมินนักเรียนทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยระดับดี ส่วนโครงการนำร่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สอนการทำ "เห็ดทอดกรอบ" ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นำมาต่อยอดส่งขายในสหกรณ์ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน