การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2565

19 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 จ่าสิบตรีสุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2565 โดยพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ผจก.เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การบริการลูกค้า การติดตามข้อร้องเรียนลูกค้า และนำแบบสำรวจมาวิเคราะห์/แก้ไข โครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM) การวางแผน BCM และซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุกิจ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในสังกัด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน