อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ

21 มิถุนายน 2565


อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) โดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้ นางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ในการนี้มีนายชาญวิทย์ ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง กล่าวต้อนรับ
 
ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปาเบื้องต้น โดย นางสาวนภัสวรรณ อินทุยศ หัวหน้างานงานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 และแบ่งรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 2 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 "ยุวประปาประหยัดน้ำ" มีการสอบวิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน โดยงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เป็นผู้ให้ความรู้
ฐานที่ 2 "นักวิทยาศาสตร์น้อย" มีการสาธิตการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการใช้สารเคมีในระบบผลิต เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริง โดยงานผลิต เป็นผู้ให้ความรู้
 
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนัก เกิดจิตสำนึกที่ดี ดูแลและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด อันเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามากขึ้นในระดับครอบครัว สถาบันการศึกษา และชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบระบบประปาและซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในโรงเรียนอีกด้วย
 
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนบ้านหัวดงกำแพงตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
เลื่อนขึ้นข้างบน