อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565 กปภ.สาขาสมเด็จ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565 กปภ.สาขาสมเด็จ

24 มิถุนายน 2565


อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565 กปภ.สาขาสมเด็จ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) โดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้ นายสุดใจ สนิทนวล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" ประจำปี 2565พร้อมด้วยหัวหน้างาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมและมอบของที่ระลึก พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2565ในการนี้มีนายยุทธชัย สารขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ให้การต้อนรับ

 

ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปาเบื้องต้น โดย นางสาวนภัสวรรณ อินทุยศ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6และแบ่งรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 2ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 "ยุวประปาประหยัดน้ำ" มีการสอบวิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน การติดตั้งมาตรวัดน้ำ และการซ่อมแซมท่อน้ำประปาอย่างง่าย โดยทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เป็นผู้ให้ความรู้

ฐานที่ 2 "นักวิทยาศาสตร์น้อย" มีการสาธิตการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการใช้สารเคมีในระบบผลิต เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริง โดยทีมงานผลิต กปภ.สาขาสมเด็จ เป็นผู้ให้ความรู้

ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนัก เกิดจิตสำนึกที่ดี ดูแลและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด อันเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามากขึ้นในระดับครอบครัว สถาบันการศึกษา และชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบระบบประปาและซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในโรงเรียนอีกด้วย 

 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน