กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ

ระเบียบ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอติดตั้งประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการจัดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอติดตั้งประปา พ.ศ. 2561 ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานเพื่อประชาชน พ.ศ. 2541 และฉบับที่แก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอติดตั้งประปา 2557 ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ และการเปลี่ยนประเภทผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. 2557 ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. 2540 และฉบับที่แก้ไข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการให้ความสนับสนุนหน่วยงาน หรือช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบสาธารณภัย หรือเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติทางด้านการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2554 ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. 2540 และฉบับที่แก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ระเบียบ กปภ.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2543 และฉบับที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ประกาศ

ประกาศ กปภ. เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ประกาศ กปภ. เรื่อง ค่าธรรมเนียมถอน ฝาก และบรรจบมาตรวัดน้ำ กรณีผู้ใช้น้ำถูกงดจ่ายน้ำประปา ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ประกาศ กปภ. เรื่องการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปาแบบขายส่ง (Bulk Sale) พ.ศ. 2554 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 ประกาศ กปภ. เรื่องการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำท่อธาร พ.ศ. 2554 ประกาศ กปภ. เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก/อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2551 ประกาศ กปภ.เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเอกชนร่วมลงทุนทั่วประเทศ ลงวันที่ 15 กันยายน 2549 ประกาศ กปภ.เรื่องค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ประกาศ กปภ. เรื่องการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 ประกาศ กปภ. เรื่องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542
เลื่อนขึ้นข้างบน