ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 จำนวน 308 รายการ Download Excel File


กรองและค้นหาข้อมูล

# กปภ.สาขา ที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ให้บริการ เบอร์โทร จุดจ่ายน้ำฟรี
176 เมืองพล 129/1ถ.เจริญสุข อ.พล จ.ขอนแก่น
129/1ถ.เจริญสุข อ.พล จ.ขอนแก่น
129/1ถ.เจริญสุข อ.พล จ.ขอนแก่น
129/1ถ.เจริญสุข อ.พล จ.ขอนแก่น
อ.พล อ.แวงน้อย
อ.พล อ.แวงน้อย
อ.พล อ.แวงน้อย
อ.หนองสองห้อง
034-141207 034-141207 034-141207 034-141207 โรงกรองน้ำโนนรามราช
โรงกรองน้ำทุ่งน้อย
สถานีจ่ายน้ำโนนสะอาด
โรงกรองน้ำหนองสองห้อง
177 สมเด็จ 372 หมู่ 2 ถ.ธันวาคม
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
แม่ข่ายบ้านบอน
น.สหัสขันธ์
น.นามน
043861133 แม่ข่ายบ้านบอน
น.สหัสขันธ์
น.บ้านบอน
178 ขอนแก่น(พ) 3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ทม.นครขอนแก่น,ทม.ศิลา,ทต.พระลับ,ทต.โนนท่อน,ทต.สาวะถี,อบจ.ขอนแก่น
ทต.พระยืน และ พื้นที่ใกล้เคียง
043-224022 043-224022 สถานีผลิตน้ำบ้านโกทา
สถานีจ่ายน้ำพระยืน
179 น้ำพอง 209/1 ม.15
ต.น้ำพอง
อ.น้ำพอง
จ.ขอนแก่น
อ.น้ำพอง
อ.เขาสวนกวาง


อ.น้ำพอง
อ.เมือง
อ.บ้านฝาง
043441177 043441177 043441177 หน้าสำนักงานน.วังชัย
หน้าเทศบาลบ้านค้อ
180 บ้านไผ่ 647/11
ถ.เจนจบทิศ
ต.ในเมือง
อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น
อ.บ้านไผ่
ต.บ้านโต้น
อ.พระยืน
043272202-3 โรงกรองน้ำบ้านโต้น
181 มหาสารคาม 44 ถ.มหาชัยดำริห์ อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
-อำเภอเมืองมหาสารคาม
-อำเภอกันทรวิชัย
-อำเภอบรบือ
-อำเภอโกสุมพิสัย
043-711126 043-711126 สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายห้วยคะคาง


หน่วยบริการโกสุมพิสัย
182 จัตุรัส 70 ม.1 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ อ.จัตุรัส ,อ.เนินสง่า ,อ.หนองบัวระเหว และ อ.บ้านเขว้า(บางส่วน) 044-851300 -สนง. กปภ. สาขาจัตุรัส
-สถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการหนองบัวระเหว
-สถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการหนองบัวบาน
183 พยัคฆภูมิพิสัย 121 ม.5 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
122 ม.5 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
123 ม.5 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
043 791566 44 791566 45 791566 โรงกรองน้ำแม่ข่าย
โรงกรองน้ำวาปีปทุม
โรงกรองน้ำปทุมรัตต์
184 กระนวน สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 201 ม.6 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
หน่วยบริการหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
หน่วยบริการคำใหญ่ อ.ห้วยแม็ก จ.กาฬสินธุ์
ทต.หนองโก, ทต.หนองกุงใหญ่, ทต.หนองโน, ต.ห้วยโจด, ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทต. หนองกุงศรี, ทต.คำก้าวทต.โคกเครือ
ทต.ห้วยแม็ก,ทต.คำใหญ่,ทต.กุดโดน
043250856 043250856 043250856 สำนักงาน กปภ.สาขากระนวน
หน่วยบริการหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
หน่วยบริการคำใหญ่ อ.ห้วยแม็ก จ.กาฬสินธุ์
185 หนองเรือ 451 หมู่ 13 ต.หนองเรือ
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
อ.บ้านฝาง
อ.หนองเรือ

อ.ภูเวียง
0869422461 0832837348 0947879122 087-9535579 0849555954 โรงกรองน้ำ
น.ดอนโมง

น.ภูเวียง
186 สุวรรณภูมิ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 18 ม.3 ต.สระคู อ.สุวรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
หน่วยบริการเกษตรวิสัย ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยบริการพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทต.สุวรรณภูมิ อบต.สระคู
ทต.เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทต.พนมไพร อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
043581350 043581350 043581350 สำนักงาน กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยบริการเกษตรวิสัย ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยบริการพนมไพร
ต.พนมไพร อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด
187 ตรัง 158 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
เทศบาลนครตรังทั้งหมด
เทศบาลตำบลโคกหล่อ
เทศบาลตำบลนาตาล่วง
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
-อบต.บ้านควน
-อบต.บางรัก
-อบต.ควนปริง
อบต.นาโยงใต้
อบต.นาโต๊ะหมิง
-อบต.นาเมืองเพชร
อบต.หนองตรุด
-อบต.ทุ่งค่าย
อบต.บ้านโพธิ์
-อบต.นาบินหลา
075-218215 สำนักงาน กปภ.สาขาตรัง
188 เขาชัยสน 357 ม.3 ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
พื้นที่ อ.เขาชัยสน และ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 074-691-165 สำนักงาน กปภ.สาขาเขาชัยสน
189 พัทลุง 61 ถ.คณาศัย ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง
พื้นที่ อ.เมือง อ.ศรีนครินทร์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 074-613167 สำนักงาน กปภ.สาขาพัทลุง
190 นาทวี 8/2 ม.1 ถ.นาทวี-ประกอบ
ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
เทศบาลตำบลนาทวี อ.นาทวี
- อบต.คลองทราย อ.นาทวี
- อบต.ปลักหนู อ.นาทวี
- เทศบาลตำบลบ้านนา อ.จะนะ
- อบต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ
074-371175 1. สำนักงาน กปภ.
สาขานาทวี
2. หน่วยบริการ จะนะ
โรงกรองน้ำจะนะ
บ้านลางา อ.จะนะ
191 พังลา 256 ม.5 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา
อ.สะเดา จ.สงขลา
เทศบาลตำบลบ้านไร่ อ.หาดใหญ่
เทศบาลตำบลพะตง อ.หาดใหญ่
เทศบาลตำบลคลองแงะ อ.สะเดา
อบต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา
อบต.พังลา อ.สะเดา
074-541091 สำนักงาน กปภ.
สาขาพังลา
192 ระโนด 41 ถ.เทศบาล 12 ต.ระโนด
อ.ระโนด จ.สงขลา
ต.ระโนด ต.บ้านใหม่,ต.ท่าบอน ต.ปากแตระ 074 392232 สำนักงาน กปภ.สาขาระโนด
193 สายบุรี 154/7 ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
เทศบาลเมืองตะลุบัน อ.สายบุรี
-อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี
-อบต.ละหาร อ.สายบุรี
-อบต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
-สนง.ที่ว่าการอำเภอสายบุรี อ.สายบุรี
073-411006 สนง.กปภ.สาขาสายบุรี
194 กันตัง เลขที่ 2 ถ.ป่าไม้ ต.กันตัง
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
พื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

พื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
075-251077 075-251077 สถานีจ่ายน้ำสิเกา
อ.สิเกา จ.ตรัง
สถานีจ่ายน้ำกันตัง
เลขที่ 2 ถ.ป่าไม้ ต.กันตัง
อ.กันตัง จ.ตรัง
195 รือเสาะ 184 ม.10 ถ.รือเสาะสนองกิจ
ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
เทศบาลตำบลรือเสาะ
สนง.ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
เทศบาลตำบลศรีสาคร
สนง.ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร
073-571189 สนง.กปภ.สาขารือเสาะ
หน่วยบริการอำเภอศรีสาคร
196 สะเดา 13 ถ.ประชาบำรุง ต.สะเดา
อ.สะเดา จ.สงขลา
เทศบาลเมืองสะเดา
เทศบาลตำบลสำนักงาน
เทศบาลเมืองปาดัง
เทศบาลตำบลปาดัง
อบต.สำนักแต้ว
อบต.ปาดังเบซาร์
074-411057 สำนักงาน กปภ.สาขาสะเดา
197 ละงู 136 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เทศบาลตำบลกำแพง
อบต.กำแพง
อบต.ละงู
อบต.ปากน้ำ
อบต.นาทอน
อบต.เขาขาว
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อบต.ทุ้งหว้า
อบต.ป่าแก่บ่อหิน
074-773098 โรงกรองน้ำเขาขาว ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
198 สุไหง โก-ลก (แม่ข่าย) 119 ถ.ประเวศชลธี ต.สุไหง โก-ลก อ.สุไหง โก-ลก จ.นราธิวาส อ.สุไหง โก-ลก , อ.แว้ง จ.นราธิวาส 073-611156 ท่อธาร บริเวณ หน้าสำนักงาน
199 (หน่วยบริการตากใบ) ต.ปูยู อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 073-611156 ท่อธาร บริเวณ หน่วยบริการตากใบ
200 ห้วยยอด 812 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
พื้นที่ อ.ห้วยยอด อ.รัษฏา อ.วังวิเศษ อ.เมืองตรัง (เฉพาะ ต.นาท่ามเหนือ) จ.ตรัง
อ.ทุ่งสง (เฉพาะ ต.กะปาง) จ.นครศรีธรรมราช
เทศบาลตำบลห้วยยอด ,เทศบาลตำบลห้วยนาง
เทศบาลตำบลนาวง, เทศบาลตำบลคลองเต็ง,เทศบาลตำบลวังวิเศษ
เทศบาลตำบลคลองปาง, เทศบาลตำบลลำภูรา
อบต.เขาขาว , อบต.เขากอบ, อบต.ทุ่งต่อ, อบต.หนองช้างแล่น
อบต.นาวง, อบต.วังมะปรางเหนือ, อบต.นาท่ามเหนือ ,อบต.เขาวิเศษ
อบต.ลำภูรา
0-7527-1053 สำนักงาน กปภ.สาขาห้วยยอด
812 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
เลื่อนขึ้นข้างบน