ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 จำนวน 308 รายการ Download Excel File


กรองและค้นหาข้อมูล

# กปภ.สาขา ที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ให้บริการ เบอร์โทร จุดจ่ายน้ำฟรี
126 หน่วยบริการศรีบุญเรือง เทศบาลตำบลจอมทอง
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
บ้านกุดธาตุตำบลหนองนาคำ
088-916-4053 080-013-1320 โรงกรองน้ำบ้านจอมทอง
127 หน่วยบริการโนนสัง เทศบาลตำบลโนนสัง
เทศบาลตำบลบ้านค้อ
086-235-2417 089-714-6877 โรงกรองน้ำบ้านโนนศิลา
128 หน่วยบริการหนองวัวซอ เทศบาลตำบลหนองวัวซอ 081-054-1608 087-955-7849 โรงกรองน้ำหนองวัวซอ
129 สถานีผลิตน้ำหนองอ้อ-โนนหวาย เทศบาลตำบลภูผาแดง
เทศบาลตำบลโนนหวาย
095-350-5181 โรงกรองน้ำหนองอ้อ
โนนหวาย
130 กปภ.สาขาเลย 76 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย สนง.เทศบาลเมืองเลย
สนง.เทศบาลตำบลนาอาน
สนง.เทศบาลตำบลนาอ้อ
สนง.เทศบาลตำบลนาดินดำ
อบต.เสี้ยว
อบต.น้ำหมาน
ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23
042811611 042811612 สำนักงาน
131 หน่วยบริการ ปากห้วย-ปากคาน บ้านปากห้วย-ปากคาน อ.ท่าลี่ จ.เลย เทศบาลตำบลท่าลี่
อบต.อาฮี
0862375855 0861830332 หน่วยบริการ
132 กปภ.สาขาเชียงคาน สถานีผลิตน้ำแม่ข่าย 405 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ทต.เชียงคาน , อบต.เชียงคาน
อบต.นาซ่าว อ.เชียงคาน
0-4282-1122 0-4282-1050 จุดจ่ายน้ำท่อธาร
สถานีผลิตน้ำแม่ข่าย
133 กปภ.สาขาเชียงคาน หน่วยบริการปากชม ติดกับที่ว่าการอำเภอปากชม
จ.เลย
ทต.ปากชม , อบต.ปากชม
อบต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม
08-2121-2338 06-11314997 จุดจ่ายน้ำท่อธาร
หน่วยบริการปากชม
134 กปภ.สาขาเชียงคาน หน่วยบริการบ้านธาตุ ติดกับสำนักงานเทศบาลตำบล
ธาตุ ซอยข้าง ร.ร.ไทยรัฐฯ
ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
ทต.ธาตุ , อบต.นาแขม
อบต.จอมศรี , อบต.เขาแก้ว
อ.เชียงคาน
09-5660-8337 06-1120-8412 จุดจ่ายน้ำท่อธาร
หน่วยบริการบ้านธาตุ
135 ด่านซ้าย (แม่ข่าย) 111 ม.14 ต.ด่านซ้าย
อ.ด่านซ้าย จ.เลข 42120
อำเภอด่านซ้าย 042-891357 โรงกรองแม่ข่ายด่านซ้าย
136 กปภ.สาขาวังสะพุง 264 ม.5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย เทศบาลเมืองวังสะพุง
อบต.วังสะพุง
อบต.ทรายขาว
อบต.ศรีสงคราม
อบต.ปากปวน
อบต.ผาอินทร์แปลง
อบต.หนองหิน
042841033 โรงกรองน้ำสำนักงาน
137 กปภ.สาขาหนองคาย 1 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย
อ.สระใคร
042411145 0918655983 นางดวงจิต อาสนชัย หัวหน้างานอำนวยการ สำนักงาน
138 แม่ข่ายบึงกาฬ 196 ม.9 ต.วิศิษฐ์
อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ทต.บึงกาฬ , ทต.วิศิษฐ์
อบต.บึงกาฬ
042-491186 098-6471301 สำนักงาน
139 หน่วยบริการพรเจริญ หลังที่ว่าการอ.พรเจริญ

บ้านดอนหญ้านาง
ทต.พรเจริญ , อบต.วังชมภู
อบต.ศรีชมภู
ทต.ดอนหญ้านาง
085-0217393 095-6472933 085-0217393 095-6472933 สถานีจ่ายน้ำ
หลังที่ว่าการ อ.พรเจริญ
สถานีผลิตน้ำ
บ้านดอนหญ้านาง
ต.ดอนหญ้านาง
140 กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ 399 หมู่ 3 ต.พานพร้าว
อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย
43130
อ.ศรีเชียงใหม่
ต.บ้านหม้อ
ต.พานพร้าว
ต.กองนาง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
สนง.กปภ.ศรีเชียงใหม่ 042 – 451987 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค 093 – 3235421 หัวหน้างานผลิต 084 – 5143609 พนักงานผลิตน้ำ 080 - 7409140 พนักงานผลิตน้ำ 094 – 5419079 บริเวณสำนักงานกปภ.สาขาศรีเชียงใหม่
141 หน่วยบริการสังคม อ.สังคม อ.สังคม
ต.ปากโสม
ต.แก้งใหม่
บ.สังกะลีนาขาม
ต.แก้งไก่
สนง.กปภ.ศรีเชียงใหม่ 042 – 451987 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค 093 – 3235421 หัวหน้างานผลิต 084 – 5143609 พนักงานผลิตน้ำ 093 - 4235640 พนักงานผลิตน้ำ 088 – 5132667 บริเวณโรงสูบน้ำแรงสูงหน่วยบริการสังคม
142 กปภ.สาขาโพนพิสัย (แม่ข่าย) 128 ม.4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย 43120
อ.โพนพิสัย
ต.บ้านเดื่อ
080-188-1326 สำนักงาน
143 กปภ.สาขาโพนพิสัย หน่วยบริการโซ่พิสัย หน่วยบริการโซ่พิสัย บ.อ่างทอง ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย 0821043288 โรงกรองน้ำ น.โซ่พิสัย
144 กปภ.สาขาโพนพิสัย หน่วยบริการปากคาด หน่วยบริการปากคาด ม.5 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อ.ปากคาด 0803209851 โรงกรองน้ำ น.ปากคาด
145 กปภ.สาขาสกลนคร แม่ข่ายสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
เทศบาลตำบลพังขว้าง
เทศบาลตำบลห้วยยาง
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบาลตำบลฮางโฮง
เทศบาลตำบลเชียงเครือ
เทศบาลโคกศรีสุพรรณ
042-711413 098-2371145 หน้าสำนักงาน
146 หน่วยบริการเต่างอย อำเภอเต่างอย อำเภอเต่างอย 061-1027905 หน้าหน่วยบริการเต่างอย
147 หน่วยบริการกุสุมาลย์ หน่วยบริการกุสุมาลย์ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ 087-8522175 หน่วยบริการกุสุมาลย์
148 กปภ.ส.สว่างแดนดิน 458 ม.20 ต.สว่างฯ
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
อบต. สว่างแดนดิน อบต.ทรายมูล 042-721003 แม่ข่ายสว่างแดนดิน
หน้าสำนักงาน
149 หน่วยบริการหนองหาร อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โรงกรองน้ำหนองหาน
ข้างบ่อเสวย
ทต.หนองหาน
อบต.หนองหาน
098-6509439 087-8591899 โรงกรองน้ำหนองหาน
ข้างบ่อเสวย
150 หน่วยบริการเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โรงกรองน้ำเจริญศิลป์
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ข้างหนองทุ่งมน
ทต.เจริญศิลป์
อบต.เจริญศิลป์
095-6689822 โรงกรองน้ำเจริญศิลป์
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ข้างหนองทุ่งมน
เลื่อนขึ้นข้างบน