ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 จำนวน 308 รายการ Download Excel File


กรองและค้นหาข้อมูล

# กปภ.สาขา ที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ให้บริการ เบอร์โทร จุดจ่ายน้ำฟรี
201 ย่านตาขาว แม่ข่ายย่านตาขาว 3 ถ.พิกุลทอง ต.ย่านตาขาว
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
เทศบาลตำบลย่านตาขาว
อบต.ทุ่งกระบือ
อบต.บ้านนา
อบต.ท่าบันได
อบต.ท่าพญา
075-2811466 สำนักงาน กปภ.สาขา
ย่านตาขาว
202 หน่วยบริการฯ ปะเหลียน ต.ท่าข้าม
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
เทศบาลตำบลทุ่งยาว
เทศบาลตำบลท่าข้าม
อบต.ท่าข้าม
อบต.สุโสะ
075-2811466 หน่วยบริการปะเหลียน
(โรงกรองน้ำ)
203 ยะหา 136/1 ถ.สันติราษฎร์
ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
เทศบาลตำบลยะหา
อบต.ยะหา
อบต.ละแอ
อบต.บาโร๊ะ
อบต.กาตอง
อบต.บาโงยซิแน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์
อบต.กายูบอเกาะ
073-291125 สำนักงาน กปภ.สาขายะหา

หน่วยบริการรามัน
204 เบตง 331 ถ. สุขยางค์ ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
เทศบาลเมื่องเบตง
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
-อบต.ยะรม
-อบต.ตาเนาะแมเราะ
073-230451 สนง.กปภ.สาขาเบตง
205 นราธิวาส 68 ม.8 ถ.เพชรเกาม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส อ.ยี่งอ , อ.ระแงะ และ อ.เมืองนราธิวาส 073-532143 สนง.กปภ.สาขานราธิวาส
206 สตูล 206 ม.2 ต.คลองขุด
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
1. สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล
2. สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด
3. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 203 ม.2 ต.คลองขุด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี
074-711012 074-772102-11 074-711022 074-740446 074-735079 074-795327 074-797154 074-750797 074-770084 074-740521 สำนักงาน กปภ.สาขาสตูล
207 สงขลา 145 หมู่ที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง
เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง
อบต.ท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่
เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ (บางส่วน)
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง
อบต.ทุ่งหวัง อำเภอเมือง
อบต.นาทับ อำเภอจะนะ (บางส่วน)
อบต.เกาะยอ อำเภอเมือง
อบต.หัวเขา อำเภอสิงหนคร
อบต.ชิงโค อำเภอสิงหนคร
อบต.ทำนบ อำเภอสิงหนคร
อบต.สทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร
0-7455-0693-4 สำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา
208 หาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 243 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110
ทน.หาดใหญ่
ทม.ควนลัง
ทม.คอหงส์
ทม.คลองแห
ทต.น้ำน้อย
อ.นาหม่อม
อ.บางกล่ำ (บางส่วน)
อ.คลองหอยโข่ง
0-7459-8093 0-7459-8098 สำนักงาน กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)
209 กระบี่ 93 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ เทศบาลเมือง กระบี่
องค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวนาง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองทะเล
องค์การบริหารส่วนตำบล เหนือคลอง
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาพนม
0-7561-1354 กปภ.สาขากระบี่
สถานีผลิตน้ำตลาดเก่า
สถานีผลิตน้ำเขาพนม

210 ทุ่งสง 200 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง - นครศรีธรรมราช
ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง , เทศบาลตำบล ที่วัง
เทศบาลตำบล ชะมาย , เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่ , เทศบาลตำบล กะปาง , องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหงส์ , องค์การบริหารส่วนตำบล ควนกรด , องค์การบริหารส่วนตำบล นาหลวงเสน
0-7541-1339 กปภ.สาขาทุ่งสง
211 พังงา 24 ม.1 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา เทศบาลเมือง พังงา
เทศบาลตำบล ทับปุด
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะปันหยี
องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำน้ำผุด
องค์การบริหารส่วนตำบล ตากแดด
0-7641-2156 กปภ.สาขาพังงา
212 บ้านตาขุน 90/18 หมู่ 4 ถ.สุราษฏร์-ตะกั่วป่า
ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
อ.บ้านตาขุน ,อ.พนม ,อ.คีรีรัฐนิคม 0-7739-7325 โรงกรองน้ำบ้านตาขุน
ซ.บ้านถ้ำน้ำ ต.เขาวง
213 ชุมพร 259/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร , อ.ปะทิว ,อ.สวี 0-7751-1159 จุดจ่ายน้ำท่อธารสำนักงาน
214 จันดี 300 หมู่ 3 ถ.ตอนจันดี-ลานสกา ต.จันดี อ.ฉวาง องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่
เทศบาลตำบล ปากน้ำฉวาง
องค์การบริหารส่วนตำบล นาแว
องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้เรียง
องค์การบริหารส่วนตำบล ไสหร้า
เทศบาลตำบล หลักช้าง
เทศบาลตำบล ฉวาง, เทศบาลตำบล จันดี
0-7544-5739 โรงกรองน้ำจันดี
หน่วยบริการท่ายาง
215 สุราษฎร์ธานี (พ) 86/2 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี
077-272-683 1.สำนักงาน กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี
2.สถานีผลิตน้ำ กม.5
216 กาญจนดิษฐ์ 204/4 หมู่ 1 ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก และ อ.กาญจนดิษฐ์ 077-379-074 1.สถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา
2.สถานีผลิตน้ำวิภาวดี (บ้านใน)
3.สำนักงาน กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์
217 บ้านนาสาร 111/1 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี
อ.บ้านนาสาร อ.พระแสง อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี
077-361-112 สถานีผลิตน้ำลานเข้
218 หลังสวน 1 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน
จ.ชุมพร
อ.ละแม อ.สวี อ.ทุ่งตะโก องหลัง จ.ชุมพร 077-541-171 สำนักงาน กปภ.สาขาหลังสวน
219 นครศรีธรรมราช 151 หมู่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช
อ.เมืองนครศรีธรรมราช (บางส่วน)
อ.พระพรหม อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช
075-378-607 สำนักงาน กปภ.สาขานครศรีธรรมราช
220 ท่าแซะ 39/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อ.ปะทิว (บางส่วน) อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 077-599-610 สำนักงาน กปภ.สาขาท่าแซะ
221 คลองท่อม 199/14 หมู่2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
จ.กระบี่
อ.คลองท่อม อ.ลำทับ จ.กระบี่ 075-699-447 สำนักงาน กปภ.สาขาคลองท่อม
222 เกาะพะงัน 91/13 หมู่ที่ 4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบล บ้านใต้ เทศบาลตำบล เพชรพะงัน เทศบาลตำบล เกาะพงัน 077-377-477 จุดจ่ายน้ำท่อธารโรงกรองน้ำเขาชักธง
223 ชะอวด 11 หมู่ที่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด,อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
075-381-001 สำนักงาน กปภ.สาขาชะอวด
224 ภูเก็ต 106/137 หมู่ 7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เทศบาลตำบล ฉลอง,องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบล กมลา,เทศบาลตำบล วิชิต, เทศบาลเมือง กะทู้ ,เทศบาลเมือง ป่าตอง,เทศบาลตำบล กะรน,เทศบาลตำบล ราไวย์ 076-319-173 1.โรงกรองน้ำบ้านบางโจ 2.โรงกรองน้ำบางวาด 3.โรงกรองน้ำคลองกะทะ
225 ไชยา 361 หมู่ 1 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาถ่าน,องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าฉาง,องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเคย, เทศบาลตำบล พุมเรียง,เทศบาลตำบล ตลาดไชยา,เทศบาลตำบล ท่าชนะ,องค์การบริหารส่วนตำบล สมอทอง 077-431-591 สำนักงาน กปภ.สาขาไชยา
เลื่อนขึ้นข้างบน