ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 จำนวน 308 รายการ Download Excel File


กรองและค้นหาข้อมูล

# กปภ.สาขา ที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ให้บริการ เบอร์โทร จุดจ่ายน้ำฟรี
76 ลำปาง - น.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เทศบาลตำบล แม่เมาะ 0-5421-7157 0-5422-8173 0-5422-8193 โรงกรองน้ำหน่วยบริการแม่เมาะ
77 ลำปาง - น.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบล แจ้ห่ม
องค์การบริหารส่วนตำบล วิเชตนคร
เทศบาลตำบล แจ้ห่ม
0-5421-7157 0-5422-8173 0-5422-8193 โรงกรองน้ำหน่วยบริการแจ้ห่ม
78 ลำปาง - น.เมืองปาน ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เทศบาลตำบล เมืองปาน
องค์การบริหารส่วนตำบล แจ้ซ้อน
0-5421-7157 0-5422-8173 0-5422-8193 โรงกรองน้ำหน่วยบริการเมืองปาน
79 เกาะคา - แม่ข่าย 273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน
ต.ศาลา
อ.เกาะคา
จ.ลำปาง
52130
เทศบาลตำบล ศาลา
เทศบาลตำบล ไหล่หิน
เทศบาลตำบล ท่าผา
เทศบาลตำบล เกาะคาแม่ยาว
เทศบาลตำบล นาแก้ว
เทศบาลตำบล ลำปางหลวง
เทศบาลตำบล เกาะคา
0-5428-1388 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา
80 เถิน - แม่ข่าย 190 หมู่ 5 ถ.สายเอเชีย
ต.แม่ปะ
อ.เถิน
จ.ลำปาง
52160
เทศบาลตำบล เถินบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ปะ
เทศบาลเมือง ล้อมแรด
0-5429-1598 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน
81 เถิน - น.สบปราบ ต.สบปราบ อ.เถิน จ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบล สบปราบ
องค์การบริหารส่วนตำบล สมัย
เทศบาลตำบล สบปราบ
0-5429-1598 โรงกรองน้ำหน่วยบริการสบปราบ
82 เถิน - น.แม่พริก ต.แม่พริก อ.เถิน จ.ลำปาง เทศบาลตำบล พระบาทวังตวง
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่พริก
เทศบาลตำบล แม่พริก
0-5429-1598 โรงกรองน้ำหน่วยบริการแม่พริก
83 แพร่ - แม่ข่าย 2 ถ.ศศิบุตร
ต.-อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
เทศบาลตำบล ทุ่งกวาว
องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบล กาญจนา
องค์การบริหารส่วนตำบล นาจักร
องค์การบริหารส่วนตำบล ร่องกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงทอง
เทศบาลตำบล ป่าแมต
เทศบาลตำบล ทุ่งโฮ้ง
0-5451-1185 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่
84 เด่นชัย - แม่ข่าย 557 หมู่ 11
ต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย
จ.แพร่
54110
เทศบาลตำบล เด่นชัย
เทศบาลตำบล ปงป่าหวาย
องค์การบริหารส่วนตำบล เด่นชัย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่จั๊วะ
0-5461-3379 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย
85 เด่นชัย - น.สูงเม่น ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมูล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำชำ
องค์การบริหารส่วนตำบล พระหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล ร่องกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบล สูงเม่น
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวฝาย
เทศบาลตำบล สูงเม่น
0-5461-3379 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย
86 อุบลราชธานี 190 ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เทศบาลนครอุบลราชธานี
เทศบาลตำบลปทุม
เทศบาลตำบลอุบล
เทศบาลตำบลขามใหญ่
เทศบาลตำบลแจระแม
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
เทศบาลตำบลแสนสุข
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อบต.ใกล้เคียง
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค
045-243-910 สถานีผลิตน้ำกุดลาด
ต.กุดลาด อ.เมือง


สถานีผลิตน้ำท่าวังหิน
ต.ในเมือง อ.เมือง

สถานีผลิตน้ำโพธิ์มูล
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
87 พิบูลมังสาหาร 62 ถ.นามมนตรี อ.พิบูลมังสาหาร
บ้านคำผักกูด อ.โขงเจียม
บ้านช่องเม็ก หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.บุณฑริก
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร,ทต.กุดชมภู,ทต.โพธ์ไทร,ทต.โพธ์ศรี,อบต.ดอนจิก,อบต.ทรายมูล,อบต.อ่างศิลา
ทต.บ้านด่านโขงจียม,อบต.โขงเจียม,กรมทางหลวงโขงเจียม,อบต.หนองแสงใหญ่,อบต.ห้วยไผ่,อบต.ห้วยยาง,อบต.นาโพธิ์กลาง
กองทหารราบสุรนารี จัดระเบียบชายแดน(ด่านช่องเม็ก),ทต.ช่องเม็ก,อบต.ช่องเม็ก,ทต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย,อบต.โนนก่อ,อบต.ฝางคำ,อบต.คันไร่,อบต.คำเขื่อนแก้ว
ทต.บุณฑริก,ทต.คอลแลน,ทต.นาโพธิ์,อบต.โพนงาม,อบต.คอลแลน,อบต.ห้วยข่า,อบต.หนองสะโน,อบต.โนนค้อ,อบต.บัวงาม,อบต.บ้านแมด
นายสนธยา บุญเรือง(086-6437343) นายนภสินธ์ สุปันนุช (090-3760320) นายพิชัย สำราญสุข(087-2477461) นายธนงค์ศักดิ์ บุญล้อม(065-3256594) นายสิทธิพงค์ ชินวัง(082-7469598) นายวีรชัย บุษดี(091-3319828) นายวิทยา บุญประภาร(082-1570134) นายสมปอง บัวใหญ่(094-7876990) สำนักงาน กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร
สถานีผลิตน้ำหน่วยบริการโขงเจียม
สถานีผลิตน้ำหน่วยบริการช่องเม็ก
สถานีผลิตน้ำหน่วยบริการบุณฑริก
88 เดชอุดม 384 หมู่ 7 ถ.เกษม ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
พื้นที่ในตัว อ.เดชอุดม
อ.เดชอุดมและพื้นที่ใกล้เคียง
อ.นาจะหลวยและพื้นที่ใกล้เคียง
อ.นาเยียและพื้นที่ใกล้เคียง
อ.หน่วยบริการและพื้นที่ใกล้เคียง
0-4536-1151 กปภ.สาขาเดขอุดม
สถานีจ่ายน้ำหนองยาว
หน่วยบริการนาจะหลวย
หน่วยบริการนาเยีย
หน่วยบริการน้ำยืน
89 เขมราฐ 120 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พื้นที่ให้บริการครอบคลุม 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เขมราฐ อ.ตระการพืชผล อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ) อ.ปทุมราชวงศษา อ.ชานุมาน 045-491202 086-4654287 1.กปภ.สาขาเขมราฐ 120 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ
2.หน่วยบริการฯตระการพืชผล บ้านม่วงเดียด ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ
3.หน่วยบริการปทุมราชวงศา หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
4.หน่วยบริการชานุมาน ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
90 อำนาจเจริญ 400 ม.13 ตำบลบุ่่ง
อ.เมืองอำนาจเจริญ
จ.อำนาจเจริญ
อ.เมืองอำนาจเจริญ
อ.ป่าติ้ว
อ.พนา
อ.ลืออำนาจ
045-451007 1. สำนักงานกปภ.สาขาอำนาจเจริญ
สาขาอำนาจเจริญ
2. สถานีผลิตจ่ายน้ำห้วยสีโท
91 ยโสธร 41 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมืองอ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เทศบาลตำบลทรายมูล, อบต.ย่อ,
เทศบาลตำบลตาดทอง, ค่ายบดินเดชา,
เทศบาลตำบลสำราญ, อบต.สิงห์,
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่, อบต.เขื่องคำ
เทศบาลเมืองยโสธร, เทศบาลตำบลทุ่งแต้
045-711540 สถานีผลิตน้ำลำชี
92 เลิงนกทา หมู่ 12 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร อ.เลิงนกทา
อ.กุดชุม
0-4578-1353 โรงกรองแม่ข่ายเลิงนกทา
โรงกรองหน่วยบริการกุดชุม
93 มหาชนะชัย ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร อ.มหาชนะชัย
ต.ฟ้าหยาด ต.คูเมือง ต.ผือฮี ต.บากเรือ
อ.คำเขื่อนแก้ว
ต.ลุมพุก ต.โพนทัน
อ.ค้อวัง
045-799101 กปภ.สาขามหาชนะชัย(แม่ข่าย)
94 บุรีรัมย์ 2/19 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 อ.เมือง อ.ห้วยราช อ.ประโคนชัย
ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย
0-4461-1597 โรงกรองแม่ข่าย กปภ.สาขาบุรีรัมย์
95 สตึก 178 หมู่ 12 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงกรองน้ำบ้านบุ่งเบา หมู่ 9 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง
อ.สตึกและใกล้เคียง
อ.พุทไธสงและใกล้เคียง
044-680070 โรงกรองน้ำแม่ข่ายสตึก (สำนักงาน)
โรงกรองน้ำบ้านบุ่งเบา (น.พุทไธสง)
96 ลำปลายมาศ 726/5 ม.9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 044-661158 สนง.กปภ.สาขาลำปลายมาศ
97 นางรอง 59 ถ.ศรีกัลยา
ต.นางรอง
อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
อ.นางรองและพื้นที่ใกล้เคียง
อ.หนองกี่และพื้นที่ใกล้เคียง
0-4463-1135 โรงกรองน้ำหนองโบสถ์
หน่วยบริการหนองกี่
98 ละหานทราย 40 หมู่ 6 ถ.ละหานทราย-ปะคำ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ อำเภอละหานทรายและพื้นที่ใกล้เคียง
อำเภอบ้านกรวดและพื้นที่ใกล้เคียง
อำเภอโนนดินแดงและพื้นที่ใกล้เคียง
อำเภอปะคำและพื้นที่ใกล้เคียง
0-4465-6019 กปภ.สาขาละหานทราย
หน่วยบริการบ้านกรวด
หน่วยบริการโนนดินแดง
หน่วยบริการปะคำ
99 สุรินทร์ 31 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์,และรอบเขตเทศบาล เช่น ต.สลักได,ต.เทนมีย์.ต.แสลงพันธ์.ต.ท่่าสว่าง.ต.คอโค
อ.ลำดวนและรอบเขตเทศบาลเช่นต.ตรำดม
อ.จอมพระ และรอบเขตเทศบาลเช่น ต.จอมพระ
044-511319 โรงกรองน้ำ แม่ช่าย
หน่วยบริการลำดวนโรงกรองน้ำ
หน่วยบริการจอมพระโรงกรองน้ำ
100 ศีขรภูมิ 71 ม.1 ต.ระแงง
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
อ.ศีขรภูมิ
อ.สำโรงทาบ
อ.เขวาสินรินทร์ (บางส่วนที่ติดกับ
อ.ศีขรภูมิ ที่มารับน้ำฟรีเป็นประจำ)
044-561-287 โรงกรองศีขรภูมิ
โรงกรองสำโรงทาบ (บ้านเกาะแก้ว)
เลื่อนขึ้นข้างบน