ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาสาขาส่วนภูมิภาค


ข้อมูล 234 รายการ

# ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
ผู้จัดการ
1 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 330 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 50300
เชียงใหม่ นายอนุชา ศิริบวรเดช
2 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฮอด 178 หมู่ 10 ถ.ฮอด-วังลุง ต.หางดง อ.ฮอด
รหัสไปรษณีย์ 50240
เชียงใหม่ นายภิญโญ ทิพย์เนตร
3 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสันกำแพง 36 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง
รหัสไปรษณีย์ 50130
เชียงใหม่ นายสกลณรงค์ สาลี
4 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม 449 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
รหัสไปรษณีย์ 50180
เชียงใหม่ นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์
5 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่แตง 170 หมู่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง
รหัสไปรษณีย์ 50150
เชียงใหม่ นายวรชาติ สีหบัณฑ์
6 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง 2 หมู่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง
รหัสไปรษณีย์ 50110
เชียงใหม่ นางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร
7 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน 69 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 58000
แม่ฮ่องสอน นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน
8 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สะเรียง 19 หมู่ที่ 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
รหัสไปรษณีย์ 58110
แม่ฮ่องสอน นายกฤษดา อินทรวิชา
9 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน 266 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 51000
ลำพูน นายพรพจน์ ฑีฆายุ
10 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง 240 หมู่ 3 ถ.บ้านป่าป๋วย-หนองเขียด ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
รหัสไปรษณีย์ 51130
ลำพูน นายธนพล อัตถวิบูลย์กุล
11 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง 440 ถ. พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 52000
ลำปาง นายกฤช เกษจรัล
12 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา 273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา
รหัสไปรษณีย์ 52130
ลำปาง นางอรวรรณ รัตนจักร์
13 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเถิน 190 หมู่ 5 ถ.สายเอเชีย ต.แม่ปะ อ.เถิน
รหัสไปรษณีย์ 52160
ลำปาง นายเรืองเดช ริกากรณ์
14 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่ 2 ถ.ศศิบุตร ต.- อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 54000
แพร่ นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล
15 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย 557 หมู่ 11 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
รหัสไปรษณีย์ 54110
แพร่ นายนุกุล แสงบุญมี
16 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้องกวาง 177 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
รหัสไปรษณีย์ 54140
แพร่ นายโกวิทย์ สังธิ
17 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 55000
น่าน นายเฉลิมชัย สิงห์ศรี
18 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าวังผา 286 หมู่ 5 ถ. น่าน-ทุ่งช้าง ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา
รหัสไปรษณีย์ 55140
น่าน นายคมสัน สัมมา
19 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา 1015/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 56000
พะเยา นายนิมิตร ปิ่นธานี
20 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 13/5 หมู่ 1 ถนน พะเยา-ปง ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน
รหัสไปรษณีย์ 56150
พะเยา นายปรีชาวุฒิ นาคยิ้ม
21 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย 1120 หมู่ 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 57000
เชียงราย นายทวีศักดิ์ สุขก้อน
22 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน 2180 หมู่ 1 ถ. คลองชลประทาน ต.เมืองพาน อ.พาน
รหัสไปรษณีย์ 57120
เชียงราย นายประยูร นวมงาม
23 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเทิง 22 หมู่ 15 ถ.เชียงราย-เทิง ต.เวียง อ.เทิง
รหัสไปรษณีย์ 57160
เชียงราย นายณัชพร ชินวงค์
24 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเวียงเชียงของ 472 หมู่ที่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ
รหัสไปรษณีย์ 57140
เชียงราย นายเกษม นวลดี
25 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย 314 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
รหัสไปรษณีย์ 57130
เชียงราย นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์
26 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ขะจาน 697 หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ
รหัสไปรษณีย์ 52140
ลำปาง นายชินโชติ สุวรรณเสน
27 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจอมทอง 399 หมู่ 15 ถ.จอมทอง-อินทนนท์ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง
รหัสไปรษณีย์ 50160
เชียงใหม่ นายวิชาญ พรมมา
28 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ 158/9 หมู่ 1 ถ. ท่าตะโก - นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 60000
นครสวรรค์ นายจินอา สุภานันท์
29 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก 515 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก
รหัสไปรษณีย์ 60160
นครสวรรค์ นายวิโรจน์ นีระวงศ์
30 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว 157/1 หมู่ 5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว
รหัสไปรษณีย์ 60150
นครสวรรค์ นายวีระพล จันทรสกา
31 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยุหะคีรี 1/2 หมู่ 4 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี
รหัสไปรษณีย์ 60130
นครสวรรค์ นายนรินทร์ จันทรังษี
32 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท 203 ถ.พรหมประเสริฐ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 17000
ชัยนาท นายอภิปราย อรรคสูรย์
33 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี 116 หมู่ 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง
รหัสไปรษณีย์ 61110
อุทัยธานี นายสมเจต กาหล
34 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชร 74 ถ.เทศา1 ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 62000
กำแพงเพชร นายนิสิต ใจอินทร์
35 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขาณุวรลักษบุรี 1522 หมู่ที่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
รหัสไปรษณีย์ 62140
กำแพงเพชร นายอลงกรต คำมาเมือง
36 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก 9/1 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 63000
ตาก นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล
37 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด 322 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด
รหัสไปรษณีย์ 63110
ตาก นายสมชัย ทุมมณี
38 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย 168/1 หมู่ 4 ถ. ไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 64000
สุโขทัย นายธงชัย สถิตย์ตระกูล
39 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งเสลี่ยม 180 หมู่ 7 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม
รหัสไปรษณีย์ 64150
สุโขทัย นคร ชาญณรงค์
40 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง 30/1 ม.1 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง
รหัสไปรษณีย์ 64120
สุโขทัย นายสันติ เตี้ยมชุมพล
41 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวรรคโลก 104 หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก
รหัสไปรษณีย์ 64110
สุโขทัย นางสาวชลนิชา ทองขลิบ
42 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย 940 หมู่ 1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย
รหัสไปรษณีย์ 64130
สุโขทัย นายนฤพนธ์ ไทยกล้า
43 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุตรดิตถ์ 51/4 ม.2 ต.ผาจุก อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 53000
อุตรดิตถ์ นายกมล ประดุงรุก
44 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก 662 หมู่ที่ 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
รหัสไปรษณีย์ 65130
พิษณุโลก นายสมเกียรติ นงนุช
45 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย 391 หมู่ที่ 1 ต.นครไทย อ.นครไทย
รหัสไปรษณีย์ 65120
พิษณุโลก นายวิพล ติดเทียน
46 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร 102/9 หมู่2 ต.ปากทาง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 66000
พิจิตร นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์
47 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก 29 ถ. ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก
รหัสไปรษณีย์ 66120
พิจิตร นายอำนวยวิทย์ พร้อมวงศ์
48 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน 403 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
รหัสไปรษณีย์ 66110
พิจิตร นายอำพล กันยารอง
49 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบูรณ์ 4 ถ. สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 67000
เพชรบูรณ์ นายธีระยุทธ ทองสุก
50 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก 235 ม.1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก
รหัสไปรษณีย์ 67110
เพชรบูรณ์ นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง
เลื่อนขึ้นข้างบน